Konkurs Facebook

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Konkurs jest organizowany na fanpage'u magazynu literacko-kryminalnego POCISK.

2) Organizatorem Konkursu jest magazyn literacko-kryminalny POCISK, którego wydawcą jest: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska Sp.z o.o., ul. Borowskiego 2/24, 03-475 Warszawa, Polska, NIP: 522-299-34-35, REGON: 145946880, KRS: 0000407170.

3) Konkurs zostanie przeprowadzony na Facebooku i Instagramie:

  • https://www.facebook.com/magazynpocisk/
  • https://www.facebook.com/SkarpaWarszawska/
  • https://www.facebook.com/Czytamykryminalypl-607585602967945/
  • https://www.facebook.com/InBookpl

4) Przedmiotem konkursu są książki.

5) Koszt nagród książkowych pokrywa organizator konkursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1) W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®;
d) zapoznała się z treścią Regulaminu;
e) opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage'u przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage'u,
f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody .

2) Czas trwania Konkursu, warunki udziału oraz informacje o sposobie rozstrzygnięcia zostały określone w poście konkursowym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania terminu i wyznaczenia innego, z przyczyn losowych.  Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.magazynpocisk.pl

2) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisami Facebook i Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisów Facebook i Instagram®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisów Facebook i Instagram®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

3) Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

4) Wygrany nie może przekazać swojej nagrody innej osobie ani otrzymać ekwiwalentu finansowego.

 

© Magazyn Pocisk - All Rights Reserved