Regulamin Złoty POCISK 2019

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ POWIEŚĆ KRYMINALNĄ 2018

„ZŁOTY POCISK"

I. INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.

Organizatorem Konkursu na najlepszą powieść kryminalną 2018 jest Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. T. Borowskiego 2 lok 205, wydawca magazynów: POCISK magazyn literacko-kryminalny i Skarpa Warszawska magazyn historyczno-kulturalny, zwany dalej Organizatorem.

§ 2.

Konkurs „Złoty Pocisk" został ustanowiony w celu popularyzowania autorów i literatury kryminalnej, a także w celu promowania czytelnictwa książek

§ 3.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej powieści w czterech kategoriach:
I – Najlepsza polska powieść kryminalna 2018,
II – Najlepsza zagraniczna powieść kryminalna 2018,
III – Najlepsza polska powieść kryminalno-historyczna 2018,
IV - Nagroda publiczności 2018.

§ 4.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem Konkursu, może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełnia warunki określone w Regulaminie.

§ 5.

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu.

 

II. ZASADY ZGŁASZANIA DO KONKURSU

§ 6.

Zgłoszenia powieści do Konkursu może dokonać Wydawca ksiązek mający siedzibę i publikujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który w roku 2018 wydał co najmniej jedną powieść w co najmniej jednej kategorii.

§ 7.

Każdy z Wydawców może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 (pięć) książek w każdej z trzech kategorii.

§ 8.

Do Konkursu można zgłaszać książki, które ukazały się na polskim rynku po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 9.

Konkurs obejmuje wyłącznie książki w formie drukowanej (wyłączone są z niego wydawnictwa multimedialne i audiobooki).

§ 10.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest dostarczenie do siedziby orgznizatora (ul. T. Borowskiego 2 lok. 205, 03-475 Warszawa) 7 (siedmiu) egzemplarzy zgłaszanej książki na potrzeby Jury Konkursu (egzemplarze nie będą zwracane przez Organizatora) wraz z adnotacją odpowiedniej kategorii do dnia 28 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

III. JURY KONKURSU

§ 11.

Jury składa się z 7 (siedmiu) osób. Skład Jury podawany jest do wiadomości publicznej na stronach internetowych Organizatora.


§ 12.

Członków Jury powołuje i odwołuje Organizator.

§ 13.

Członkostwo w Jury ustaje w razie rezygnacji złożonej przez członka Jury, odwołania, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Jury.

§ 14.

Przewodniczącego Jury wybierają spośród siebie członkowie Jury na okres 1(jednego) roku. Przewodniczący Jury kieruje pracami i przewodniczy obradom Jury.

§ 15

Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5(pięciu) członków Jury. W razie równego podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego.


§ 16

W każdej edycji Konkursu Jury odbywa co najmniej 3 (trzy) posiedzenia poświęcone wyborowi książek.

§ 17

Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.

§ 18


Wynagrodzenie członków Jury jest ustalane corocznie przez Organizatorów.

III. KONKURS

§ 19

Spośród Książek Konkursowych zgłoszonych do dnia 28 lutego 2019 r., Jury Konkursu wybierze 5 (pięć) Książek Konkursowych w każdej z Kategorii, które otrzymają nominację do dalszego udziału w Konkursie („Nominacja").

§ 20

Lista 5 (pięciu) Książek Konkursowych nominowanych w każdej z Kategorii zostanie ogłoszona w dniu 6 maja 2019 r. na stronie Organizatora, Fanpage'u, w komunikatach dla mediów oraz w komunikatach patronów medialnych.

§ 21

Głosowanie na książkę nominowaną w Kategorii „Nagroda publiczności" odbędzie się na Fanpage'u Organizatora.

§ 22

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu „Złoty Pocisk" na Najlepszą Powieść Kryminalną 2018 w czterech kategoriach wymienionych w § 3 nastąpi w dniu 18 maja 2019 r. w Teatrze Druga Strefa w Warszawie. .

§ 23

Laureat nagrody ma prawo umieścić na okładce nagrodzonej książki informację o jej uzyskaniu.

§ 24

Laureat nagrody ma prawo wykorzystać fakt jej uzyskania podczas promocji nagrodzonej książki.

Agencja Wydawniczo – Reklamowa Skarpa Warszawska Sp. z o.o.
ul. Borowskiego 2 lok. 205, 03-475 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami:
Tel. (22) 115-77-59
E-mail: redakcja@magazynpocisk.pl