Regulamin Złoty POCISK 2020

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ POWIEŚĆ KRYMINALNĄ 2019
„ZŁOTY POCISK"


I. INFORMACJE OGÓLNE


§ 1.


Organizatorem Konkursu na najlepszą powieść kryminalną 2019 jest Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. T. Borowskiego 2 lok 24, wydawca magazynów: POCISK magazyn literacko-kryminalny i Skarpa Warszawska magazyn historyczno-kulturalny, zwany dalej Organizatorem.


§ 2.


Konkurs „Złoty Pocisk" został ustanowiony w celu popularyzowania autorów i literatury kryminalnej, a także w celu promowania czytelnictwa książek


§ 3.


Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej powieści w czterech kategoriach:
I – Najlepsza polska powieść kryminalna 2019,
II – Najlepsza zagraniczna powieść kryminalna 2019,
III – Najlepsza polska powieść kryminalno-historyczna 2019,
IV - Nagroda publiczności 2019.


§ 4.


Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem Konkursu, może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełnia warunki określone w Regulaminie.


§ 5.


W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu.

 

II. ZASADY ZGŁASZANIA DO KONKURSU

§ 6.


Zgłoszenia powieści do Konkursu może dokonać Wydawca książek mający siedzibę i publikujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który w roku 2019 wydał co najmniej jedną powieść w co najmniej jednej kategorii.


§ 7.


Każdy z Wydawców może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 (pięć) książek w każdej z trzech kategorii.


§ 8.


Do Konkursu można zgłaszać książki, które ukazały się na polskim rynku po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.


§ 9.


Konkurs obejmuje wyłącznie książki w formie drukowanej (wyłączone są z niego wydawnictwa multimedialne i audiobooki).


§ 10.


Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest dostarczenie do siedziby organizatora (ul. T. Borowskiego 2 lok. 24, 03-475 Warszawa) 7 (siedmiu) egzemplarzy zgłaszanej książki na potrzeby Jury Konkursu (egzemplarze nie będą zwracane przez Organizatora) wraz z adnotacją odpowiedniej kategorii do dnia 29 lutego 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).


III. JURY KONKURSU
§ 11.


Jury składa się z 7 (siedmiu) osób. Skład Jury podawany jest do wiadomości publicznej na stronach internetowych Organizatora.

§ 12.


Członków Jury powołuje i odwołuje Organizator.


§ 13.


Członkostwo w Jury ustaje w razie rezygnacji złożonej przez członka Jury, odwołania, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Jury.


§ 14.


Przewodniczącego Jury wybierają spośród siebie członkowie Jury na okres 1(jednego) roku. Przewodniczący Jury kieruje pracami i przewodniczy obradom Jury.


§ 15


Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5(pięciu) członków Jury. W razie równego podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 16


W każdej edycji Konkursu Jury odbywa co najmniej 3 (trzy) posiedzenia poświęcone wyborowi książek.


§ 17


Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.


§ 18

Wynagrodzenie członków Jury jest ustalane corocznie przez Organizatorów.


III. KONKURS
§ 19


Spośród Książek Konkursowych zgłoszonych do dnia 29 lutego 2020 r., Jury Konkursu wybierze 5 (pięć) Książek Konkursowych w każdej z Kategorii, które otrzymają nominację do dalszego udziału w Konkursie („Nominacja").


§ 20


Lista 5 (pięciu) Książek Konkursowych nominowanych w każdej z Kategorii zostanie ogłoszona w dniu 1 czerwca 2020 r. na stronie Organizatora, Fanpage'u, w komunikatach dla mediów oraz w komunikatach patronów medialnych.


§ 21


Głosowanie na książkę nominowaną w Kategorii „Nagroda publiczności" odbędzie się na Fanpage'u Organizatora.


§ 22


Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu „Złoty Pocisk" na Najlepszą Powieść Kryminalną 2019 w czterech kategoriach wymienionych w § 3 nastąpi w dniu 20 czerwca 2020 r. w Teatrze Druga Strefa w Warszawie. 


§ 23


Laureat nagrody ma prawo umieścić na okładce nagrodzonej książki informację o jej uzyskaniu.


§ 24


Laureat nagrody ma prawo wykorzystać fakt jej uzyskania podczas promocji nagrodzonej książki.

 

Agencja Wydawniczo – Reklamowa Skarpa Warszawska Sp. z o.o.
ul. Borowskiego 2 lok. 205, 03-475 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami:
E-mail: redakcja@magazynpocisk.pl

Kontakt w sprawie prenumeraty: prenumerata@skarpawarszawska.pl